man. 06. sep.

|

Fjenneslev

Helheldsplan: Indsatsdag den 5. september 2021

Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for borgere og tilflyttere nu og i fremtiden? Hvordan sikrer vi sammen, at vores område også på sigt er et levende og attraktivt område? Og kan vi finde løsninger til gavn for naturen og klimaet?

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Helheldsplan: Indsatsdag den 5. september 2021

Tid & sted

06. sep. 2021 10.00 – 16.00

Fjenneslev, Fjenneslevmaglevej 23, 4173 Fjenneslev, Danmark

Om eventet

Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for borgere og tilflyttere nu og i fremtiden? Hvordan sikrer vi sammen, at vores område også på sigt er et levende og attraktivt område? Og kan vi finde løsninger til gavn for naturen og klimaet?

De spørgsmål sætter Alsted-Fjenneslev Lokalforening og Sorø Kommune fokus på i en helhedsplan for området, og vi har brug for netop dit blik på, hvad der skal til og din hjælp til at få det ind i helhedsplanen!

Efter det velbesøgte fremtidsværksted i Alsted forsamlingshus og spørgeskemaunder- søgelsen i foråret 2020 satte Corona desværre arbejdet med Helhedsplanen på pau- se, men nu er vi klar igen.

Invitation til at sætte dit præg på fremtidens Alsted-Fjenneslev

Som næste skridt på vejen mod en helhedsplan inviteres alle borgere og lokale aktø- rer til Indsatsdag om udviklingen af særlige indsatsområder i Alsted-Fjenneslev

Tilmelding sker ved at sende en mail med angivelse af antal deltagere og deres navne til Alsted-Fjenneslev Lokalforening på kontakt@alsted-fjenneslevlokalforening.dk. Du behøver ikke have deltaget i fremtidsværkstedet for at deltage på Indsatsdagen.

Svar udbedes senest mandag den 30. august 2021.

Bustur rundt i lokalområdet

Dagen starter med en bustur rundt i Alsted Fjenneslev med udvalgte stop undervejs hvor vi dykker ned i fire indsatsområder, der blev udpeget i processen omkring frem- tidsværkstedet.

På turen deltager BARK Rådgivning og repræsentanter fra Sorø Kommune. På de forskellige stop vil der blive holdt små oplæg og deltagerne finder på gode ideer til Helhedsplanens indhold. Vi mødes ved Fjenneslev Hallen kl. 09.45, og bussen kører herfra kl. 10.00.

Efter busturen samles vi i Alsted-Fjenneslev Hallen, hvor vi udveksler og samler op på de ideer der er dukket op på turen. Herefter dannes et antal konkrete arbejdsgrupper blandt deltagerne, som efter denne dag skal arbejde videre med udvikle og beskrive de fire udvalgte indsatsområder til brug i Helhedsplanen. Undervejs i forløbet vil der være en let frokost servering i form af sandwichs samt kaf- fe og kage senere på dagen.

Helhedsplanen indtil nu

Indsatsdagen bygger som nævnt videre på Fremtidsværkstedet, som blev afholdt i februar 2020. Dagen er en del af en længere borgerinddragende proces frem imod en helhedsplan for Alsted-Fjenneslev området. Ud over Indsatsdagen og Fremtidsværk- stedet er der tidligere sendt et spørgeskema ud til alle borgere i Alsted-Fjenneslev og foretaget interessentinterviews. Dette forudgående arbejde har resulteret i følgende fire indsatsområder:

1)Trafikforbindelser og –sikkerhed

Dette indsatsområde sætter trafik og færdsel under lup. På fremtidsværksteder blev der udtrykt ønsker om, at der skabes en bedre oplevelse af at ankomme til Fjenneslev i bil og at der gøres noget for at sænke farten på flere strækninger. Derudover var der ideer oppe og vende i forhold til alternative måder at transportere sig rundt i lokalom- rådet.

2) Bæredygtig bosætning

Her er et indsatsområde, hvor man kan beskæftige sig med alternative bosætnings- muligheder. På fremtidsværkstedet var der blandt andet ønsker om flere boliger til aldersgruppen 50+ og om forskellige bofælleskaber med fællesarealer. Andre ideer var bedre internet, en velkomstpakke til tilflyttere og ønsker om bedre indkøbsmulig- heder.

3) Alsted – Fjenneslev og historien om Danmark

Historien med udgangspunkt i Hvideslægten og fortidsminderne i landskabet bliver fremhævet som en af områdets unikke kvaliteter. Dette indsatsområde rummer en god mulighed for at brande Alsted-Fjenneslev ud over kommunegrænsen og styrke turis- men i området.

4) Natur, rekreative mødesteder og grønne ruter

Naturen i Alsted- Fjenneslev var et centralt omdrejningspunkt på fremtidsværkstedet og der blev i den sammenhæng ytret ønsker om nye grønne ruter både internt i områ- det, men også til oplevelser uden for Alsted Fjenneslev. Det, samt rekreative møde- steder er temaet for det sidste indsatsområde vi tager fat i på dagen.

Hvad er en Helhedsplan?

Siden udarbejdelsen af Sorø Kommunes Masterplan 2012, har Sorø Kommune arbej- det med tanken om en strategisk udvikling af de mindre byer gennem helhedsplaner. Når et større sammenhængende område skal udvikles, kræver det, at der gennemfø- res en samlet helhedsorienteret planlægning. En helhedsplan skal fastlægge en ho- vedstruktur for den fremtidige byudvikling, bebyggelse, trafikbetjening og rekreative områder samt bud på konkrete tiltag og initiativer, der understøtter den ønskede udvikling.

COVID-19

Vi følger myndighedernes anbefalinger og følger udviklingen tæt. På dagen vil der derfor alt efter antal deltagere være flere busser til rådighed, så vi kan fordele os og ikke sidde for tæt. Vi samles efter busturen i Alsted-Fjenneslev Hallen, så der er plads nok, og der vil være håndsprit tilgængelig hele dagen.

Selvom det ser godt ud i Danmark, så bliver vi nødt til at tage forbehold for, at der kan blive vedtaget restriktioner med kort varsel, som evt. kan berøre dette arrangement.

Med venlig hilsen

Patrick Wilstrup Langvad Lokalplanlægger Sorø kommune

&

Anders Dalegaard Formand Alsted-Fjenneslev Lokalforening

Del dette event